Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 234, 29 Σεπτέμβριος 2009