Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 119, 21 Μάιος 1981