Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 310, 13 Νοέμβριος 1997