Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 360, 23 Δεκέμβριος 1983