Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 55, 23 Φεβρουάριος 1994