Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 166, 03 Ιούλιος 2003