Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 279, 16 Οκτώβριος 1998