Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 360, 15 Δεκέμβριος 2001