Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 25, 29 Ιανουάριος 2002