Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 76, 16 Μάρτιος 2000