Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 33, 06 Φεβρουάριος 2002