Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 5, 9 Ιανουάριος 1988