Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 52, 1 Μάρτιος 1989