Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 293, 5 Οκτώβριος 2011