Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 195, 3 Ιούλιος 2012