Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 325, 29 Νοέμβριος 1988