Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 200, 24 Ιούλιος 1993