Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 355, 30 Δεκέμβριος 2002