Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 236, 2 Σεπτέμβριος 1987