Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CE 25, 29 Ιανουάριος 2002