Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 270, 12 Οκτώβριος 1985