Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 65, 17 Μάρτιος 1993