Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 258, 04 Οκτώβριος 2007