Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 369, 7 Δεκέμβριος 1996