Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 175, 01 Ιούλιος 2010