Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 370, 19 Δεκέμβριος 1992