Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 128, 30 Μάιος 2002