Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 40, 21 Φεβρουάριος 1986