Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 271, 24 Οκτώβριος 1989