Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1464/79 τής Επιτροπής τής 13ης Ιουλίου 1979 περί τού καθορισμού τής εννοίας τών προϊόντων καταγωγής γιά τήν εφαρμογή τών δασμολογικών προτιμήσεων πού παραχωρούνται από τήν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα σέ υφαντουργικά προϊόντα τών αναπτυσσομένων χωρών