Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 54, 6 Μάρτιος 1990