Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 145, 29 Μάιος 1989