Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 109, 3 Μάιος 1985