Κοινός κατάλογος των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών — Πέμπτο συμπλήρωμα της τριακοστής τέταρτης πλήρους έκδοσης$