Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 121, 17 Μάιος 1995