Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 180, 18 Ιούλιος 1986