Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 258, 15 Οκτώβριος 1986