Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 277, 18 Οκτώβριος 2008