Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 112, 07 Μάιος 2008