Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 319, 26 Νοέμβριος 1993