Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 364, 23 Δεκέμβριος 1982