Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 188, 17 Ιούνιος 1998