Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 92, 07 Απρίλιος 1999