Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 283, 30 Οκτώβριος 1991