Γραπτή ερώτηση αριθ. 786/89 του κ. Llewellyn Smith προς την Επιτροπή Θέμα: Προβλήματα υγείας λόγω της ρύπανσης των υδάτων