ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 1986 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών