Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 159, 13 Ιούλιος 2009