Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 25, 01 Φεβρουάριος 2003