Úradný vestník Európskej únie, C 100, 26. apríl 2005