Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 100, 2005m. balandis 26d